lgemene voorwaarden van BZVzonwering te Vierakker bij de kamer van koophandel te Arnhem
Gedeponeerd onder no. 67441726

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst en leveringen van BZVzonwering, nader te noemen BZV.
2. Afwijkingen van deze voorwaarde zijn slechts mogelijk indien uitdrukkelijk door BZV schriftelijk overeengekomen.
3. Onder wederpartij wordt verstaan elke natuurlijk of rechtspersoon waarmee BZV een rechtsbetrekking heeft.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van BZV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. BZV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten.
4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is BZV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht BZV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
7. Met inclusief montage wordt bedoeld dat werkzaamheden op een redelijke wijze kunnen worden uitgevoerd, zonder dat de monteur tijdens werkzaamheden gehinderd/vertraagd wordt in de uitvoering daarvan.
8. Indien door BZV of door BZV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van wederpartij of een door wederpartij aangewezen locatie, draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
9. Wederpartij zorgt ervoor dat de locatie waar producten en diensten geleverd dienen te worden normaal bereikbaar is voor BZV of de door BZV ingeschakelde derden.
10. Werkzaamheden anders dan in de overeenkomst gespecificeerde (montage) werkzaamheden, zullen tegen de bij BZV geldende tarieven aan wederpartij worden doorberekend.

Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen BZV en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij BZV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. BZV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. BZV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. BZV is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4. Overmacht
1.BZV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BZV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BZV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. BZV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BZV zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 5. Betaling en incassokosten
1. Betaling van het door de wederpartij verschuldigde dient zonder korting of schuldvergelijking te geschieden a contant of per pin direct na montage, of indien overeengekomen binnen 8 dagen na factuur datum.
2. Bij overschrijding van deze termijn is BZV gerechtigd zonder voorafgaand ingebrekestelling een vertragingsrente van 3% per maand te berekenen, waarbij een deel van de maand voor een hele maand zal worden gerekend.
3. Het op de factuur vermelde der omzetbelasting dient steeds volledig betaald te worden.
4. Niet betaling van een factuur op de vervaldag, heeft van rechtswege ten gevolge de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen verschuldigd door de wederpartij, ook die krachtens eventuele andere facturen.
5. Bij een buitengerechtelijke invordering is de wederpartij naast de hoofdsom en de rente, incassokosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de openstaande hoofdsom, te vermeerderen met de verschuldigde BTW.
6. Bij gerechtelijke invordering, ook bij faillissementaanvraag, blijft de wederpartij naast de gerechtelijke kosten tevens de rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd

Artikel 6. Kwaliteit en kwantiteit
1. Bij levering kunnen design of kleuren enigszins afwijken van de stalen of boeken.
BZV is nimmer aansprakelijk voor dergelijke afwijkingen. Dergelijke afwijkingen geven de wederpartij geen recht op ontbinding of opschorting van een overeenkomst.
2. Zonwering/screendoek kunnen ondanks de moderne weefapparatuur draadovergangen e.d. niet worden voorkomen. Deze technische aspecten, welke de levensduur en kwaliteit niet beïnvloeden kunnen nimmer aanleiding geven tot vervanging van het doek.
3. Wederpartij dient bij levering van natuurproducten rekening te houden met afwijkingen of tijdens de looptijd ontstane lichte vervormingen. BZV is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 7. Garanties, onderzoek en reclames
1. De door BZV te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
2. Op goederen van BZV wordt garantie verleend voor materiaal en fabricagefouten. Deze garantie houdt in dat wij te onzer keuze de betreffende goederen zullen repareren ofwel kosteloos vervangen.
3. De wederpartij kan geen ander recht aan onze garantie verlenen dan hierboven vermeld, met name niet het recht op vergoeding van schade, welke dan ook, bij het gebruik van goederen ontstaan. Ook indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
4. De door BZV gehanteerde garantietermijn bedraagt 1 jaar na aflevering tenzij er een leveranciersgarantie van toepassing is.
5. BZV behoudt zich het recht voor om ontstane kosten, welke niet door enige garantie bepaling worden gedekt, in rekening te brengen bij de wederpartij.
6. Bij zelf monteren en/of meten door de wederpartij of door wederpartij ingeschakelde derde zijn garantiewerkzaamheden aan huis of ter plaatse niet gratis!
7. Klachten wegens onvolledige of onjuiste levering wegens kennelijke gebreken aan goederen moeten onverwijld, uiterlijk 7 dagen na levering der goederen schriftelijk en gedetailleerd aan BZV worden medegedeeld, bij in gebreke blijven daarvan word geacht het werk te zijn aanvaard.
8. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan danwel normale slijtage. Reparaties komen in dergelijke gevallen integraal voor rekening van de Wederpartij.
9. Reclame geeft wederpartij geen recht de goederen uit te stellen, weigeren of betalen.
10. Indien de door BZV verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzend, en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 8. Annulering
1. Annulering van de overeenkomst door wederpartij behoeft de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BZV.
2. Indien de wederpartij de gesloten overeenkomst wenst te annuleren dan is hij gehouden alle kosten en schade, waaronder gederfde winst, met een minimum van 25% van het factuur bedrag te vergoeden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Ondeugdelijke leveringen en of welke omstandigheid dan ook geven de wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
2. Indien door BZV geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van BZV jegens wederpartij beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties”  en “Aansprakelijkheid” is geregeld.
3. Schade aan de bouw, voortkomende uit montage werkzaamheden bijvoorbeeld, loslatend behang/stucwerk of pleisterlagen of steenvoegen, en de daaruit voortvloeiende kosten komen te allen tijden voor rekening van de wederpartij.
4. Behoudens maat afwijkende schriftelijke overeenkomst neemt BZV geen enkele aansprakelijkheid op zich tot vergoeding of schade in welke vorm dan ook door in verband met vertraging in levering c.q. te late levering.
5. BZV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6. Indien BZV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BZV beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van BZV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud.
1. Van volledige betaling kan slechts sprake zijn indien het verschuldigde bedrag door BZV is ontvangen.
2. Alle door BZV geleverde artikelen blijven eigendom totdat de volledige betaling van al het ter zake verschuldigde heeft plaatsgevonden. ( onder betaling wordt verstaan volledige betaling van hoofdsom, rente en eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
3. Zolang voormelde volledige betaling niet heeft plaats gevonden is de wederpartij niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of in zekerheidseigendom over te dragen.

Artikel 11. Intellectuele eigendom
1. BZV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. BZV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart BZV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan BZV toerekenbaar is.
2. Indien BZV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden BZV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BZV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BZV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13. Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
Artikel 14. Rechtskeuze, geschillen deponeren
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BZV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. De rechter in de vestigingsplaats van BZV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft BZV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer  67441726.
4. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met BZV.